"เมืองแห่งการเรียนรู้"

กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ

ผลักดันเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค

Previous
Next
ผลักดันทุนเรียนฟรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนสวัสดิการ อาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับประถมฯและมัธยมเพิ่มขึ้นอีกรวม 40 บาท
ให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา ปีละ 5 ทุน
พัฒนาและก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดสร้างสวัสดิการบ้านพักครู ดำเนินการไปแล้ว 67 แห่ง อาทิ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 โรงเรียนวัดสิตารม (ป้อมปราบฯ) , ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นวัดเสมียนนารี (จตุจักร) ,ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโรงเรียนประชาราษฎร์นุกูล เป็นต้น

ผลักดันส่งเสริมการเรียนดี

Previous
Next
จัดให้มีการเรียน 2 ภาษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 78 แห่ง ประกอบด้วย

- หลักสูตร ไทย- อังกฤษ จำนวน 64 โรงเรียน
- หลักสูตร ไทย- จีน จำนวน 14 โรงเรียน

จัดให้มีโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในต่างประเทศ
จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองยาชิโย และเมืองฟูกุโอะ โดยคัดจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เดินทางทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ ปีละกว่า 40 คน
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการจัดให้มีการเรียนที่เรียกว่า “เรียนรู้ร่วม”สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมหรือสติปัญญา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ ดำเนินการไปแล้วจำนวน 144 โรงเรียน

ผลักดันการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ

Previous
Next
จัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพหมหานคร จำนวน 23 โรงเรียน มีทั้ง ช่างทำผม ทำขนม ทำอาหาร และ ช่างต่างๆ เป็นต้น
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อวิดิทัศน์อย่างมือาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข่าว การเป็นผู้ประกาศข่าว การถ่ายทำ และการตัดต่อต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายใน ๙ โรงเรียน พร้อมกับสนับสนุนทุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น
ทุนเอราวัณ ให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่สำร็จการศึกษาจาก รร.ในสังกัด กรุงเทพมหานครหรือบุตรข้าราชการหรือบุคคลากรของ กทม. ปี ละ ๑๐๐ ทุนเพื่อให้การบรรจุเป็นข้าราชการของกรุงมหานคร
โครงการช้อนครู เลือกคนเก่งเมาเป็นครู โดยรับสมัครจากนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๕ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๓ ปี บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.
ทุนการศึกษาเพื่อผลักดันการผลิต บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬา และนักกู้ภัยมืออาชีพ อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์และพยาบาล ที่ ม.นวมิทราธิราช,การให้ทุนเรียนฟรีสำหรับนักกีฬาในศูนย์กีฬา ๓ แห่ง, การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
สอนคนในชุมชนให้เป็น เชฟชุมชน พร้อมทั้งให้ทุนประกอบอาชีพ

ผลักดันส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณะและชุมชน

Previous
Next
เปิดพื้นที่ให้บริการห้องสมุดสำหรับเด็กในสวนลุมพินี ให้เป็น “ห้องสมุดเด็กและเยาวชน” มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 168 ตารางเมตร
เปิดพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก ภายใต้แนวคิด “ระบายฝัน ปั้นเมือง” ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 ด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 4,500 ตารางเมตร
ผลักดันสานต่อด้วยการเปิดหอสุมดกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ให้บริการกับประชาชนภายใต้แนวคิด “แสงแห่งปัญญา” ซึ่งปัจจุบันมีผู้มารับบริการแล้วกว่า 1,627,000 คน
ส่งผ่านการเรียนรู้สู่ชุมชน ด้วยการให้ความรู้ด้านทักษะการประกอบอาชีพกับคนในชุมชน ทั้งในรูปแบบโรงเรียนฝึกหัดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง และการจัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างชุมชน ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้โดยเฉลี่ยกว่า 86,000 รายต่อปี
เปิดโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ในพื้นที่ประเวศ จำนวน 13 หลักสูตร สามารถรองรับผู้เรียนได้ ถึง 2,400 คน
กรุงเทพฯ….ต้องไปต่อ ทำ"ต่อ"...โครงการด้านการศึกษา เมืองเเห่งการเรียนรู้
" เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์ "

"เรียนฟรี เรียนดี มีอาชีพ มีแหล่งเรียนรู้ทันสมัยใกล้บ้าน"

เรียนฟรี

ผลักดันให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาได้เรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง
ผลักดันการสนับสนุนค่าอาหารให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันอย่างต่อเนื่อง

เรียนดี ทันสมัย เรียนได้ทุกสถานการณ์

ผลักดันให้มีโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก กทม. ให้ครอบคลุมในพื้นที่ กทม.
ผลักดันให้มีโรงเรียนเรียนร่วมที่มีมาตรฐาน ได้เรียนใกล้บ้าน อย่างครอบคลุมในพื้นที่ กทม.
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ในต่างประเทศ
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกระดับที่เหมาะสมและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย

ปูเส้นทางไปสู่การสร้างงาน ส่งเสริมการมีอาชีพ

ผลักดันให้มีสถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัด กทม. เพื่อเพิ่มการเรียนสายอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน กทม.
ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอาชีพ ในโรงเรียนสายสามัญ ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น
ส่งเสริมให้มีหลักสูตรนวัตกรในโรงเรียน กทม. เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และ เป็นนักสร้างนวัตกรรมได้
ผลักดันให้มีโรงเรียนกีฬา กทม. เพื่อสร้างนักกีฬามืออาชีพ
ผลักดันทุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุข้าราชการ กทม.
ผลักดันให้มีโรงเรียนฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอาชีพ ใกล้บ้าน และพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพที่ทันสมัย

ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชน

สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. โดยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว