"เมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย"

"กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ"

“ชุมชนก็คือเมือง ก็คือกรุงเทพ เพราะฉะนั้นปัญหาของคนในชุมชนก็ต้องถูกแก้ด้วย คุณภาพชีวิตของทุกคนต้องดีขึ้น”

"เมือง ดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย"

"กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ"

“ชุมชนก็คือเมือง ก็คือกรุงเทพ เพราะฉะนั้นปัญหาของคนในชุมชนก็ต้องถูกแก้ด้วย คุณภาพชีวิตของทุกคนต้องดีขึ้น”

รับฟังปัญหา
• จัดกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชนลงพื้นที่ตรวจรับฟังแก้ไขปัญหาชุมชน ในพื้นที่ 50 เขต และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปแล้วจำนวนมาก อาทิ การติดตั้งซ่อมแซมกล้องวงจรปิดชุมชนตากสินสัมพันธ์ การติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณซอยประชาอุทิศ 54 การสร้างและซ่อมสะพานข้ามคลองพังพวย เป็นต้น

• แอปพลิเคชั่นไลน์ “อัศวินคลายทุกข์” เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนแจ้งข่าวร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการ ฯโดยตรง สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ ไปกว่า 37,000 เรื่อง
นำพา...ส่งมอบสวัสดิการ
• ปลดล็อกเงื่อนไขจำนวนหลังคาเรือนน้อยกว่า 100 หลังคาเรือนให้เป็นชุมชนได้ ตอบรับกับสวัสดิการของการเป็นชุมชน

• เพิ่มเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุมชน จาก 400 เป็น 1,000 บาท

• จัดหาเครื่องแบบให้กับคณะกรรมการชุมชน

• จัดกิจกรรม กทม.เติมความสุขและไทยนิยมยั่งยืน :จัดบริการเคลื่อนที่ด้านการแพทย์ ฯ งานทะเบียน งานสิ่งแวดล้อม การฝึกอาชีพและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

• จัดหากองทุนสวัสดิการชุมชน ออมเท่าไร กทม.จ่ายเพิ่มเท่านั้น

• จัดหากองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาในชุมชน

• จัดหากองทุนสวัสดิการเพื่อกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล
การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
• สายด่วน 199 จัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดูแลประชาชนตลอด 24 ชม.

• จัดสรรถังดับเพลิงกว่า 50,000 ถังให้แก่ชุมชนทั่วทุกเขตในพื้นที่ กทม.

• เพิ่มสถานีดับเพลิงและกู้ภัย จาก 37 สถานี เป็น 48 สถานี

• สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณภัย

• ปลดล็อกเพดานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมบ้านเรือนและส่วนที่เกี่ยวข้อง

• ยกระดับมาตรฐานงานกู้ภัยสู่สากลโดยการผลักดันเร่งด่วน สร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

การพัฒนาเด็กและเยาวชน
• สร้างลานสเกตบอร์ดมาตรฐาน ณ สวนรถไฟ

• สร้างศูนย์พักคอยเด็ก

• เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1

การดูแลผู้สูงวัย
• เปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ,บริการดูแลและฟื้นฟู้สุขภาพผู้สูงอายุก่อนกลับบ้านที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

• จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ดูแลอย่างครบวงจร จำนวน 85 แห่ง

• เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

• มีช่อง Fast track สำหรับผู้สูงอายุใน 9 รพ.สังกัด กทม.และพัฒนาระบบดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการผู้สูงอายุแล้วกว่า 37,800 ราย

• มอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาหาได้ยินจำนวนกว่า 500 ราย

• รถตู้ฟรีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 30 คัน ( เวลา 06.00-22.00 น.) โดยมีบริการ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หนองแขม ศูนย์รามคำแหง 40 และศูนย์พระราม 3

ใส่ใจส่งเสริมการกีฬา
• ยกระดับศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา เป็นศูนย์สร้างสุข ของทุกวัยทั่วทุกเขตพื้นที่

• สร้างนักกีฬามืออาชีพ

• ปรับปรุงห้องฟิตเนสที่ได้มาตรฐาน 25 แห่ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชมชน 2 รูปแบบ
แบบ Outsite

• ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดำเนินการไปแล้ว 11 แห่ง อาทิ หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง ปากซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ตลาดสี่แยกทศกัณฑ์ เป็นต้น

• ตลาดสุขใจ Bangkok Green Market จัดหาพื้นที่ค้าขายให้กับเกษตรกรและประชาชน ณ ศาลาว่าการ กทม.1 และ กทม. 2

แบบ Online

• เพื่อจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คือ คลินิก Bangkok Brand
Previous
Next
กรุงเทพฯ ต้อง... ไปต้อง-2

แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต

"เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์ "

เดินหน้าผลักดันการใช้ผังเมืองรวมใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันได้มากขึ้น

● ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนทางลัด อาคารจอดรถ สะพานลอย ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
● ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์มากขึ้น เช่น มีพื้นที่การดูแลเด็กและผู้สูงอายุในอาคาร หรือสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ

คนทุกวัยมีความสุข

● สนับสนุนค่าอาหารเสริม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
● สนับสนุนให้มีลานสเกตบอร์ด ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
● สนับสนุนให้เปิดพื้นที่ " Teen Space " เพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกของเยาวชนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา พื้นที่ทำกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด
● พัฒนาศูนย์สร้างสุขของทุกวัยให้มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และมีห้องฟิตเนส ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย
● พัฒนาลานกีฬา กทม. ให้ได้มาตรฐาน รองรับการออกกำลังกายสำหรับคนทุกช่วงวัย
● พัฒนาสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำ ให้มี ศูนย์กีฬาทางน้ำ
● สนับสนุนให้มี ศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ กระจายทั่วพื้นที่ กทม.
● ผลักดันให้มีการจัดตั้ง บ้านผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนมีความสุข

● สนับสนุนให้มีสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุมชน ทุนช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาชุมชนขนาดเล็ก
● ส่งเสริมกลุ่มกองทุนชุมชนสำหรับกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
● ผลักดันให้มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามที่จ่ายจริง
● สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำงบประมาณพัฒนาชุมชนประจำปี

ส่งเสริมให้มีการดูแล สัตว์เลี้ยง อย่างครบวงจร

● พัฒนาระบบจองคิวรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และทำหมันแบบเคลื่อนที่ 
● พัฒนาสวนสาธารณะแบบ Dog Park ให้ครอบคลุมทุกมุมเมือง
● สนับสนุนให้มีกิจกรรมฝึกทักษะน้องหมา-น้องแมวในสวนสาธารณะแบบ Dog Park
● ส่งเสริม ให้มีบริการรับฝากน้องหมา-น้องแมว โดยหน่วยงานของ กทม.