อัศวิน
ขวัญเมือง

"กรุงเทพ

ต้อง...

ไปต่อ"

“กรุงเทพ เป็นสังคมปลอดภัย สงบสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

อัศวิน
ขวัญเมือง

"กรุงเทพ

ต้อง...

ไปต่อ"

“กรุงเทพ เป็นสังคมปลอดภัย สงบสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

อัศวิน
ขวัญเมือง

"กรุงเทพ

ต้อง...

ไปต่อ"

“กรุงเทพ เป็นสังคมปลอดภัย สงบสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

กรุงเทพฯ เมืองแห่งความหวัง

"นอกจากกรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงแล้ว ก็ยังเป็นเมืองแห่งความหวังของใครอีกหลายๆ คน ที่เข้ามาเพื่อหวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาทำงานและใช้ชีวิตในกรุงเทพเป็นเวลานาน เกือบทั้งชีวิตที่อยู่กรุงเทพฯ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ “เมือง” และ "คน" มาโดยตลอด และมีความฝัน อยากพัฒนากรุงเทพมหานครของเราให้ดีขึ้น

จนถึงตอนนี้ กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบคมนาคม ปัญหาน้ำท่วม คุณภาพการศึกษา และในอีกหลายๆด้าน และรวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาของเมืองรูปแบบใหม่ๆ ที่ต้องเผชิญในอนาคต

ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ และภูมิใจที่ได้พัฒนาเมืองร่วมกับใครอีกหลายๆคน เป็นการทำตามความฝัน ที่ได้ทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหวัง และเมืองแห่งอนาคตที่พร้อมจะพัฒนาต่อไปครับ"

อัศวิน ขวัญเมือง

ทำไมต้อง อัศวิน

นักปฏิบัติ

นักประสาน

เปิดกว้าง

“กรุงเทพฯให้เป็นสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

“ไปต่อ” ภายใต้นโยบายดังกล่าว อีก “8 ต่อ”

ต่อที่ 1. แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

“ลดจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และป้องกันน้ำกัดเซาะ”

 • พัฒนาระบบระบายน้ำที่เริ่มแล้วให้สมบูรณ์ เช่นการสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ อุโมงค์ระบายน้ำ Water Bank และแก้มลิงธรรมชาติ
 • พัฒนาโครงการที่ได้วางแผนแล้ว เช่น การเพิ่มศักยภาพคลองและสร้างทดแทนสถานีสูบบน้ำที่ชำรุด
 • พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้ประยชน์หลากหลาย เช่น
   • พัฒนาระบบระบายน้ำกับสวนสาธารณะ
   • พัฒนาระบบระบายน้ำกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
   • พัฒนาระบบนระบายน้ำกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
   • พัฒนาระบบระบายน้ำกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 • เสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีปัญหาให้สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น สร้างสถานีสูบน้ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด
 • ผลักดันการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมอุดจุดฟันหลอ
 • ผลักดันการสร้างแนวคันหินป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่าน EIA แล้ว
 • ผลักดันเพิ่มการปลูกป่าชายเลน
 • ผลักดันการสร้างศูนย์เฝ้าระวังและสำรวจชายฝั่งทะเล

ต่อที่ 2. เดินหน้า “ต่อ” สร้างความสะดวกในทุกการเดินทาง

“คนเดินเท้าสะดวก มวลชนเดินทางสะดวก รถเดินทางสะดวก”

 • ผลักดันให้มีทางเดินลอยฟ้า Sky Walk เชื่อมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
 • พัฒนาทางเท้า ทางม้าลาย ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
 • ผลักดันเพิ่มจำนวนรถโดยสาร EV Shuttle
 • พัฒนาระบบจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยี Area Traffic Control
 • ผลักดันให้มีเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
 • ผลักดันให้มีเส้นทางเดินเรือสาธารณะเพิ่มขึ้น
 • พัฒนาเพิ่มทางลอด สะพานข้ามแยก และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
 • พัฒนาระบบติดตาม feeder ด้วยโครงการ “สมาร์ทสองแถว”
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นรวบรวมเส้นทางขนส่งในกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเอกชนเข้าถึงได้

ต่อที่ 3.ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดี

 • ผลักดันให้มีโรงพยาบาล ในสังกัด กทม.ครอบคลุมทุกมุมเมือง
 • พัฒนาขีดความสามารถในการรับรักษาของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.
 • ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการรักษาโรคเฉพาะทางเพิ่มเติม เช่น
   • ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
   • ศูนย์มะเร็งศูนย์
   • ศูนย์หุ่นยนต์ผ่าตัด
 • พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง เป็น รพ.ประจําเขต
 • ผลักดันให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย (Care Giver)

ต่อที่ 4. เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี

รู้เท่าทันปัญหาฝุ่นล่วงหน้า แก้ปัญหาก่อนเกิดวิกฤต

 • เพิ่มภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและจุดตรวจวัดค่าฝุ่น PM 5 ที่มีมาตรฐาน
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนค่าฝุ่นล่วงหน้าและการแจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านระบบ SMS

ส่งเสริมการเป็น “เมืองมลพิษต่ำ”

 • ส่งเสริมให้มีการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้รถของส่วนราชการ กทม.เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า
 • ส่งเสริมให้มีจุดเติมประจุไฟฟ้า ของ กทม.ในพื้นที่สวนสาธารณะมากขึ้น

ผลักดันให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานสากล

 • สวนสาธารณะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 • Dog Park
 • Pocket Park (สวนชุมชน) เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมแต่ละเขต
 • ผลักดันให้มีรุกขกรประจำเขตเพื่อดูแลพืช พรรณ ไม้ แบบมืออาชีพ

ผลักดันการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น

 • ผลักดันให้มีระบบบําบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ โดยวิธีให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP)

รู้เท่าทันปัญหาฝุ่นล่วงหน้า แก้ปัญหาก่อนเกิดวิกฤต

 • เพิ่มภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและจุดตรวจวัดค่าฝุ่น PM 5 ที่มีมาตรฐาน
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนค่าฝุ่นล่วงหน้าและการแจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านระบบ SMS

ส่งเสริมการเป็น “เมืองมลพิษต่ำ”

 • ส่งเสริมให้มีการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้รถของส่วนราชการ กทม.เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า
 • ส่งเสริมให้มีจุดเติมประจุไฟฟ้า ของ กทม.ในพื้นที่สวนสาธารณะมากขึ้น

ผลักดันให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานสากล

 • สวนสาธารณะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 • Dog Park
 • Pocket Park (สวนชุมชน) เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมแต่ละเขต
 • ผลักดันให้มีรุกขกรประจำเขตเพื่อดูแลพืช พรรณ ไม้ แบบมืออาชีพ

ผลักดันการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น

 • ผลักดันให้มีระบบบําบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ โดยวิธีให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะ

 • ผลักดันให้มีรถขยะแบบประเภทขยะเพิ่มขึ้น เก็บตามวันที่กำหนด
 • ผลักดันให้มีระบบสายด่วนการแจ้งการเก็บขยะ
 • ผลักดันให้มีรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้า

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะ

 • ผลักดันให้มีรถขยะแบบประเภทขยะเพิ่มขึ้น เก็บตามวันที่กำหนด
 • ผลักดันให้มีระบบสายด่วนการแจ้งการเก็บขยะ
 • ผลักดันให้มีรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้า

ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง

 • ระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคารเพื่อทำฐานข้อมูลอาคารและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ผลักดันการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้ลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
 • ผลักดันการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่
 • ผลักดันการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินให้เพิ่มมากขึ้น

ต่อที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัย

ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS
 • พัฒนาสถานีดับเพลิง ทั้งทางบกและทางน้ำ
 • ผลักดันให้มีศูนย์ฝึกอบรมและกู้ของภัยของกรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
 • ผลักดันจัดตั้งทีมกู้ภัยเฉพาะด้าน เช่น กู้ภัยสารเคมี กู้ภัย
 • ผลักดันให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญประจำสถานีดับเพลิง
 • สนับสนุนถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกชุมชน

ปลอดภัยจากอาชญากรรม

 • พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน
 • ผลักดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเมืองเพิ่มเติม บริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบพลังงานแสงอาทิตย์

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

 • พัฒนาศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนนของ กทม.
 • ผลักดันการนำเทคโนโนลีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
 • จัดทำโมเดล road diet เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS
 • พัฒนาสถานีดับเพลิง ทั้งทางบกและทางน้ำ
 • ผลักดันให้มีศูนย์ฝึกอบรมและกู้ของภัยของกรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
 • ผลักดันจัดตั้งทีมกู้ภัยเฉพาะด้าน เช่น กู้ภัยสารเคมี กู้ภัย
 • ผลักดันให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญประจำสถานีดับเพลิง
 • สนับสนุนถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกชุมชน

ปลอดภัยจากอาชญากรรม

 • พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน
 • ผลักดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเมืองเพิ่มเติม บริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบพลังงานแสงอาทิตย์

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

 • พัฒนาศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนนของ กทม.
 • ผลักดันการนำเทคโนโนลีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
 • จัดทำโมเดล road diet เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง

 • ระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคารเพื่อทำฐานข้อมูลอาคารและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ผลักดันการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้ลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
 • ผลักดันการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่
 • ผลักดันการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินให้เพิ่มมากขึ้น

ต่อที่ 6. เมืองแห่งการเรียนรู้

 • ผลักดันการเรียนฟรี อาหารเช้าและกลางวันอย่างต่อเนื่อง
 • ผลักดันให้มีโรงเรียน 2 ภาษา ครอบคลุมในพื้นที่ กทม.
 • ผลักดันให้มีโรงเรียนเรียนร่วมเพิ่มขึ้น
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมไวไฟ ในทุกโรงเรียนที่สังกัด กทม.
 • ผลักดันให้มีสถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัด กทม.
 • ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอาชีพ ในโรงเรียนสายสามัญ ที่มีความหลากหลาย
 • ผลักดันให้มีโรงเรียนกีฬา กทม. เพื่อสร้างนักกีฬามืออาชีพ
 • ผลักดันทุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุข้าราชการ กทม.
 • ผลักดันให้มีโรงเรียนฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอาชีพ ใกล้บ้าน

ต่อที่ 7. กรุงเทพฯ สู่เมืองดิจิทัล

 • ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการด้วยแอพพลิเคชั่น
 • พัฒนาศูนย์ข้อมูลการให้บริการของกรุงเทพมหานครแบบเบ็ดเสร็จ
 • พัฒนาการบริหารจัดการกรุงเทพมาหนครแบบดิจิทัล
 • ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าถึงโอกาสทางดิจิทัล

ต่อที่ 8. ดูแลคนทุกกลุ่มวัย

คนทุกวัยมีความสุข

 • สนับสนุนค่าอาหารเสริม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
 • ยกระดับศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มีศูนย์ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ
 • สนับสนุนให้มี ศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ กระจายทั่วพื้นที่ กทม.
 • ผลักดันให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พัฒนาศูนย์กีฬาทางน้ำ
 • สนับสนุนให้มีลานสเก็ตบอร์ด ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการแก่ผู้พิการ

การแสดงแสดงออกทางความคิด

 • สนับสนุนให้เปิดพื้นที่ ” Teen Space ” เพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกของเยาวชนอย่างเป็นอิสระ
 • สภาคนเมือง ออนไลน์

การพัฒนาชุมชน และสวัสดิการชุมชน

 • สนับสนุนให้มีสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุมชน ทุนช่วยเหลือ
 • ส่งเสริมกองทุนชุมชนสําหรับกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ
 • ผลักดันให้มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามที่จ่ายจริง
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทํางบประมาณพัฒนาชุมชนประจําปี
 • พัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน ของภาครัฐ และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้บุคคลกลุ่มดังกล่าว ดีขึ้น

คนทุกวัยมีความสุข

 • สนับสนุนค่าอาหารเสริม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
 • ยกระดับศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มีศูนย์ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ
 • สนับสนุนให้มี ศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ กระจายทั่วพื้นที่ กทม.
 • ผลักดันให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • พัฒนาศูนย์กีฬาทางน้ำ
 • สนับสนุนให้มีลานสเก็ตบอร์ด ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการแก่ผู้พิการ

การแสดงแสดงออกทางความคิด

 • สนับสนุนให้เปิดพื้นที่ ” Teen Space ” เพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกของเยาวชนอย่างเป็นอิสระ
 • สภาคนเมือง ออนไลน์

การพัฒนาชุมชน และสวัสดิการชุมชน

 • สนับสนุนให้มีสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุมชน ทุนช่วยเหลือ
 • ส่งเสริมกองทุนชุมชนสําหรับกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ
 • ผลักดันให้มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามที่จ่ายจริง
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทํางบประมาณพัฒนาชุมชนประจําปี
 • พัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน ของภาครัฐ และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้บุคคลกลุ่มดังกล่าว ดีขึ้น

ส่งเสริมให้มีการดูแล สัตว์เลี้ยง อย่างครบวงจร

 • พัฒนาระบบจองคิวรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และทําหมันแบบเคลื่อนที่
 • สนับสนุนให้มีกิจกรรมฝึกทักษะน้องหมา-น้องแมวในสวนสาธารณะแบบ Dog Park
 • ส่งเสริมให้มีบริการรับฝากน้องหมา-น้องแมว โดยหน่วยงานของ กทม.

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • พัฒนา Audio Local Guide App
 • ส่งเสริมให้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน
 • ผลักดันบริเวณคลองสายต่างๆ ให้มีพื้นที่ค้าขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 50 เขต 50 แหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มจุดเด่นของแต่ละชุมชนทั่วทั้ง 50 เขต และพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงกีฬา

การส่งเสริมการสร้างรายได้

 • ประสานงานทุกภาคส่วนพิจารณาเปิด “จุดผ่อนผัน”ที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการและการกำกับดูแลการค้าในจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด
   • ความสะอาด
   • ความปลอดภัย
 • ส่งเสริมการตลาดออนไลน์
   • สอนการทำการค้าขายออนไลน์
   • สนับสนุนประสานงานหาช่องทางในการขายสินค้า

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • พัฒนา Audio Local Guide App
 • ส่งเสริมให้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน
 • ผลักดันบริเวณคลองสายต่างๆ ให้มีพื้นที่ค้าขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 50 เขต 50 แหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มจุดเด่นของแต่ละชุมชนทั่วทั้ง 50 เขต และพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงกีฬา

การส่งเสริมการสร้างรายได้

 • ประสานงานทุกภาคส่วนพิจารณาเปิด “จุดผ่อนผัน”ที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการและการกำกับดูแลการค้าในจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด
   • ความสะอาด
   • ความปลอดภัย
 • ส่งเสริมการตลาดออนไลน์
   • สอนการทำการค้าขายออนไลน์
   • สนับสนุนประสานงานหาช่องทางในการขายสินค้า

"กรุงเทพฯ ยังไปได้ต่อ"

และยังเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้อีก

"กรุงเทพฯ ยังไปได้ต่อ"

และยังเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้อีก

Bangkok has been changed

กรุงเทพฯ …ที่เปลี่ยนไป

ปัญหาน้ำท่วม

สร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมหนัก เช่น แยกเกษตร ขยายท่อระบายน้ำด้วยระบบ Pipe Jacking จัดทำ Water Bank และสร้างสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุดให้สูงขึ้น และแข็งแรงขึ้น สร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดฟันหลอ

ความสะดวกในการเดินทาง

ดนเดินทางสะดวก ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 1 รวม 18 แห่ง เส้นทางเดินเลีบคลอง และสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ปรับปรุงสะพานเขียวเชื่อม 2 สวน ปรุบปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าปากคลองตลาด

มวลชนเดินทางสะดวก เปิดบริการรถไฟฟ้า EV shuttle 2 เส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามเป้า-ดินแดง
ชุมชนเคหะร่มเกล้า-arl ลาดกระบัง รถไฟฟ้าสายสีเขียว ใต้ - เหนือ รถไฟฟ้าสายสีทอง เปิดเส้นทางเดินเรือโดยสารไฟฟ้าคลองผดุง 11 ท่า

ยานพาหนะสัญจรสะดวก เชื่อมโครงข่ายถนนเพื่อให้การเดินทางของรถยนต์ในกรุงเทพ สะดวกและเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมี 3โครงการปรับปรุง 2โครงการผลักดันทางลอด และ 2 โครงการก่อสร้างสะพาน

สุขภาพและการรักษาพยาบาล

เปิดโรงพยาบาล 3 ทุกมุมเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่ เช่น รพ.บางนากรุงเทพมหานคร / รพ.คลองสามวา ขยายศักยภาพของโรงพยาบาล 10 แห่ง เช่น สร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มที่โรงพยาบาลตากสิน จัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 178 แห่ง สายด่วน BFC นัดหมายล่วงหน้าพบแพทย์ใน 60 นาที ทั้ง 11 แห่ง นำเทคโนโลยีมาประยุต์ใช้ในการรักษา เช่น แอปพลิเคชั่น “หมอ กทม.” / Telemedicine / Smart IPD / Health Record จัดตั้งศูนย์รักษาเฉพาะทาง 8 แห่ง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ขยายศักยภาพโรงพยาบาล 6 แห่ง และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 11 แห่ง

สิ่งเเวดล้อมที่ดีขึ้น

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 7,000 ไร่ เพิ่มอัตราพื้นที่สีเขียวเป็น 7.3 ตร.ม./คน เช่นสวนสิริภิรมย์ เขตมีนบุรี จัดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2.5 ที่มีมาตรฐานระดับโลก 70 จุด สร้างระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นผ่าน 24 จอทั่วกรุงเทพฯ แบบ Real Time ปรับปรุงคุณภาพน้ำใน 67 คลองทั่วเมืองและเพิ่มพื้นที่กิจกรรม, ทางเดินและสวนสาธารณะรอบคลอง สร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ด้วยวิธี PPP พัฒนาระบบจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

ความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ

มีสายด่วน 199 ดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง เพิ่มสถานีดับเพลิงและกู้ภัย 13 สถานี ยกระดับมาตรฐานงานกู้ภัยสู่สากลโดยการสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย สร้างนักกู้ภัยมืออาชีพด้วยการให้ทุนการศึกษาเฉพาะทาง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำสายสื่อสารลงดิน 21 เส้นทาง รวมระยะทาง 133,050 เมตร พัฒนาเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่ว กทม.

โครงการด้านการศึกษา

ผลักดันการศึกษาด้วยนโยบายเรียนฟรี เพิ่มค่าอาหารเด็กเป็น 40 บาท และให้ทุนเรียนจนถึงมหาลัย ส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ภาษามามากกว่า 78 โรงเรียน เปิดหลักสูตรเรียนร่วมกันกับเด็กพิเศษมากกว่า 155 โรงเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกภาษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเพิ่มหลักสูตรสายอาชีพให้ 23 โรงเรียนใน กทม. สนับสนุนด้านกีฬาให้กับ 3 โรงเรียน และได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการศึกษาแบบไม่สิ้นสุด

เชื่อมต่อกรุงเทพฯสู่เมืองดิจิทัล

ให้บริการรักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ครบทุกขั้นตอน ด้วยแอปพลิ้คชั่น หมอ กทม. นำเทคโนโลยีมาจัดการการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเป็นระบบระเบียน อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชั่น BMA Q บริการแก้ทุกปัญหาให้กับประชาชน ตามที่เรียกใช้

การดูแลคนกรุงเทพฯทุกกลุ่มวัย

รับฟังปัญหา จัดกิจกรรมผู้ว่าพบประชาชน ลงพื้นที่ตรวจรับฟังแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ 50 เขต จัดตั้ง ไลน์ @aswinbkk อัศวินคลายทุกค์ แก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ ไปกว่า 37,000 เรื่อง ปลดล็อกเงื่อนไขจำนวนหลังคาเรือนน้อยกว่า 100 หลังคาเรือนให้เป็นชุมชนได้เพิ่มเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชน จาก 400 เป็น 1,000 บาท รวมถึงจัดหากองทุนสวัสดิการต่าง ๆ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชมชน 2 รูปแบบ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข และตลาดสุขใจ Bangkok Green Market

การดูแลผู้สูงวัย เปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ดูแลอย่างครบวงจร จำนวน 85 แห่ง เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีช่อง Fast track สำหรับผู้สูงอายุใน 9 รพ.สังกัด กทม. ให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง กว่า 5,000 ราย จัดตั้งศูยน์อออกกำลังการสำหรับผู้สูงอายุที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง มอบมอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาหาได้ยินจำนวนกว่า 500 ราย จัดหาถตู้ฟรีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 30 คัน ( เวลา 06.00-22.00 น.) โดยมีบริการ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หนองแขม ศูนย์รามคำแหง 40 และศูนย์พระราม 3

ใส่ใจส่งเสริมการกีฬา ยกระดับศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา เป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัยทั่วทุกเขตพื้นที่ สร้างนักกีฬามืออาชีพ ปรับปรุงห้องฟิตเนสที่ได้มาตรฐาน 25 แห่ง